Riigihangete seadus

Ava otsing
  1. EESÕNA
  2. HEA LUGEJA!
  3. AUTORID
  4. AUTORITE TUTVUSTUS
   1. KOOSTAJAD
   2. AUTORID
  5. LÜHENDID
  6. 1. peatükk. ÜLDSÄTTED
   1. 1. jagu. Reguleerimisala ja põhimõtted
    1. § 1. Reguleerimisala
    2. § 2. Eesmärk
    3. § 3. Riigihanke korraldamise üldpõhimõtted
    4. § 4. Terminid
    5. § 5. Hankija
    6. § 6. Hankija finantseeritavate ehitustööde ja nendega seotud teenuste tellimine teiste isikute poolt
    7. § 7. Pakkuja ja taotleja
    8. § 8. Hankeleping
   2. 2. jagu. Riigihanke planeerimine
    1. § 9. Hankekord ja hankeplaan
    2. § 10. Turu-uuring ja ettevõtja osalemine riigihanke ettevalmistamisel
   3. 3. jagu. Erandid ja eriolukorrad
    1. § 11. Erandid
    2. § 12. Sisetehing ja hankijatevaheline koostöö
    3. § 13. Hankelepingute reserveerimine
   4. 4. jagu. Menetlusreeglite kohaldamine
    1. § 14. Piirmäärad
    2. § 15. Menetlusreeglite kohaldamine hankelepingu, välja arvatud kontsessioonilepingu sõlmimisel
    3. § 16. Menetlusreeglite kohaldamine kontsessioonilepingu sõlmimisel
    4. § 17. Menetlusreeglite kohaldamine ideekonkursi korraldamisel
    5. § 18. Menetlusreeglite kohaldamine segalepingute sõlmimisel
    6. § 19. Menetlusreeglite kohaldamine segalepingute sõlmimisel avaliku sektori hankija poolt
    7. § 20. Menetlusreeglite kohaldamine segalepingu sõlmimisel võrgustikusektori hankija poolt, kes ei ole avaliku sektori hankija
    8. § 21. Menetlusreeglite kohaldamine kaitse- ja julgeolekuvaldkonna tegevusi sisaldava segalepingu sõlmimisel
    9. § 22. Ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamise eeskirjad
   5. 5. jagu. Riigihanke eeldatava maksumuse määramine ja riigihanke osadeks jaotamine
    1. § 23. Riigihanke eeldatava maksumuse määramise reeglid
    2. § 24. Asjade või teenuste hankelepingu eeldatava maksumuse määramine
    3. § 25. Ehitustööde hankelepingu eeldatava maksumuse määramine
    4. § 26. Kontsessioonilepingu eeldatava maksumuse määramine
    5. § 27. Riigihanke osadeks jaotamine ühe menetluse raames
    6. § 28. Riigihanke jaotamine eraldi riigihangeteks
   6. 6. jagu. Riigihanke vahendid
    1. 1. jaotis. Raamleping
     1. § 29. Raamlepingu sõlmimine
     2. § 30. Hankelepingute sõlmimine raamlepingu alusel
     3. § 31. Raamlepingu alusel sõlmitud hankelepingu tühisus
    2. 2. jaotis. Dünaamiline hankesüsteem
     1. § 32. Dünaamilise hankesüsteemi alused
     2. § 33. Dünaamilise hankesüsteemi loomine ja lõpetamine
     3. § 34. Dünaamilise hankesüsteemiga liitumine
     4. § 35. Hankelepingu sõlmimine
    3. 3. jaotis. Elektrooniline oksjon
     1. § 36. Elektroonilise oksjoni alused
     2. § 37. Elektroonilise oksjoni korraldamine
     3. § 38. Elektroonilise oksjoni lõpetamine
    4. 4. jaotis. Elektrooniline kataloog
     1. § 39. Pakkumuse esitamine elektroonilise kataloogina
     2. § 40. Elektroonilise kataloogi kasutamine minikonkursi puhul
     3. § 41. Elektroonilise kataloogi kasutamine dünaamilises hankesüsteemis
    5. 5. jaotis. Riigihangete konsolideerimine
     1. § 42. Kesksed riigihanked
     2. § 43. Ühishanked
     3. § 44. Piiriülesed riigihanked
   7. 7. jagu. Teabevahetuse reeglid ja dokumentide vorminõuded
    1. § 45. Teabevahetus
    2. § 46. Selgitused
    3. § 47. Ettevõtjate teavitamine hankija otsustest
  7. 2. peatükk. Hankemenetlus
   1. 1. jagu. Hankemenetluse liigid ja nende kohaldamine
    1. 1. jaotis. Hankemenetluse valiku alus
     1. § 48. Hankemenetluse valik
     2. § 49. Riigihanke korraldamine väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusena
     3. § 50. Riigihanke korraldamine väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusena riigihangetes eeldatava maksumusega alla rahvusvahelise piirmäära
    2. 2. jaotis. Avatud hankemenetlus
     1. § 51. Avatud hankemenetluse põhimõtted
     2. § 52. Pakkumuste esitamine, avamine ja hindamine
    3. 3. jaotis. Piiratud hankemenetlus
     1. § 53. Piiratud hankemenetluse põhimõtted
     2. § 54. Taotluste esitamine ja läbivaatamine
     3. § 55. Pakkumuse esitamise ettepaneku tegemine
     4. § 56. Pakkumuste avamine ja hindamine
    4. 4. jaotis. Innovatsioonipartnerlus
     1. § 57. Innovatsioonipartnerluse põhimõtted
     2. § 58. Taotluste esitamine ja läbivaatamine innovatsioonipartnerluses
     3. § 59. Pakkumuse esitamise ettepaneku tegemine innovatsioonipartnerluses
     4. § 60. Pakkumuste avamine ja läbirääkimiste pidamine innovatsioonipartnerluses
     5. § 61. Pakkumuste hindamine innovatsioonipartnerluses
     6. § 62. Innovatsioonipartnerluse loomine
    5. 5. jaotis. Võistlev dialoog
     1. § 63. Võistleva dialoogi põhimõtted
     2. § 64. Taotluste esitamine ja läbivaatamine võistlevas dialoogis
     3. § 65. Dialoogi läbiviimine
     4. § 66. Pakkumuse esitamise ettepaneku tegemine, pakkumuste avamine ja pakkumuste hindamine võistlevas dialoogis
    6. 6. jaotis. Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus
     1. § 67. Konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse põhimõtted
     2. § 68. Taotluste esitamine ja läbivaatamine konkurentsipõhises läbirääkimistega hankemenetluses
     3. § 69. Pakkumuse esitamise ettepaneku tegemine konkurentsipõhises läbirääkimistega hankemenetluses
     4. § 70. Pakkumuste avamine ja läbirääkimiste pidamine konkurentsipõhises läbirääkimistega hankemenetluses
     5. § 71. Pakkumuste hindamine konkurentsipõhises läbirääkimistega hankemenetluses
    7. 7. jaotis. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus
     1. § 72. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse kord
   2. 2. jagu. Hankemenetluse üldalused
    1. 1. jaotis. Hankemenetluse algamine ja lõppemine ning riigihanke alusdokumendid
     1. § 73. Hankemenetluse algamine ja lõppemine
     2. § 74. Hanketeade
     3. § 75. Eelteade
     4. § 76. Vabatahtlik teade
     5. § 77. Riigihanke alusdokumendid
     6. § 78. Riigihanke alusdokumentide täiendavad andmed innovatsioonipartnerluse korral
     7. § 79. Riigihanke alusdokumentide täiendavad andmed elektroonilise oksjoni korraldamisel
     8. § 80. Kirjeldav dokument võistlevas dialoogis
     9. § 81. Riigihanke alusdokumentide muutmine ning tõrge pakkumuste ja taotluste esitamise elektroonilises süsteemis
     10. § 82. Tähtaegade pikendamine seoses riigihanke alusdokumentide muutmisega
     11. § 83. Hankemenetluse lõppemisest teavitamine
     12. § 84. Euroopa Komisjonile esitatav aruanne
    2. 2. jaotis. Pakkumuste hindamise kriteeriumid
     1. § 85. Pakkumuste hindamise kriteeriumide seadmine
     2. § 86. Olelusringi kulude arvestamine
    3. 3. jaotis. Tehniline kirjeldus
     1. § 87. Tehnilise kirjelduse sisu
     2. § 88. Tehnilise kirjelduse koostamine
     3. § 89. Märgised
    4. 4. jaotis. Pakkumuse tagatis
     1. § 90. Pakkumuse tagatise nõudmine
     2. § 91. Pakkumuse tagatise realiseerimine ja tagastamine
    5. 5. jaotis. Pakkumuste ja taotluste esitamise tähtajad
     1. § 92. Pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste esitamise tähtajad
     2. § 93. Pakkumuste esitamise tähtajad avatud hankemenetluses
     3. § 94. Pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste esitamise tähtajad piiratud ja konkurentsipõhises läbirääkimistega hankemenetluses, innovatsioonipartnerluses ja võistlevas dialoogis
   3. 3. jagu. Pakkuja ja taotleja kõrvaldamise alused
    1. 1. jaotis. Pakkuja ja taotleja kõrvaldamine
     1. § 95. Pakkuja ja taotleja kõrvaldamise alused
     2. § 96. Kõrvaldamise aluste kontrollimine
     3. § 97. Heastamine
    2. 2. jaotis. Pakkuja ja taotleja kvalifitseerimine
     1. § 98. Pakkuja ja taotleja kvalifikatsiooni kontrollimine
     2. § 99. Sobivus tegeleda kutsetööga
     3. § 100. Majanduslik ja finantsseisund
     4. § 101. Tehniline ja kutsealane pädevus
     5. § 102. Elektrooniline tõendite infosüsteem e-Certis ja siseturu infosüsteem
     6. § 103. Teise ettevõtja vahenditele tuginemine
     7. § 104. Hankepass
     8. § 105. Tunnustatud ettevõtjate ametlik nimekiri ja sertifitseeritud ettevõtjad
     9. § 106. Tunnustatud ettevõtjate ametliku nimekirja loomine ja pidamine ning ettevõtjate nimekirja kandmine
   4. 4. jagu. Taotlus ja pakkumus
    1. 1. jaotis. Taotlus
     1. § 107. Taotlus
     2. § 108. Taotluse esitamine
     3. § 109. Taotluse avamine
    2. 2. jaotis. Pakkumus
     1. § 110. Pakkumus
     2. § 111. Pakkumuse esitamine
     3. § 112. Pakkumuse jõusoleku tähtaja pikendamine
     4. § 113. Pakkumuste avamine
     5. § 114. Pakkumuste vastavuse kontrollimine
     6. § 115. Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused
     7. § 116. Kõigi pakkumuste tagasilükkamine
     8. § 117. Pakkumuste hindamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
     9. § 118. Alternatiivsete lahenduste hindamine
     10. § 119. Hankemenetluse jätkamine edukaks tunnistatud pakkumuse tagasivõtmise korral
   5. 5. jagu. Hankelepingu sõlmimine ja täitmine
    1. § 120. Hankelepingu sõlmimine
    2. § 121. Hankelepingu tühisus
    3. § 122. Allhanked
    4. § 123. Hankelepingu muutmine
    5. § 124. Hankelepingu ülesütlemine
  8. 3. peatükk. Erihangete kord
   1. 1. jagu. Lihtmenetlus
    1. § 125. Lihthankemenetluse kord
   2. 2. jagu. Sotsiaal- ja eriteenused
    1. § 126. Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse reeglid
    2. § 127. Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingute reserveerimine
   3. 3. jagu. Ideekonkurss
    1. § 128. Ideekonkursi korraldamise alused
    2. § 129. Ideekonkursi korraldamise kord
    3. § 130. Ideekonkursi žürii
  9. 4. peatükk. Kontsessioonilepingud
   1. 1. jagu. Üldsätted
    1. § 131. Teenuste ja ehitustööde kontsessioonilepingu mõiste
    2. § 132. Seaduse rakendusala erisused kontsessioonilepingu sõlmimisel
    3. § 133. Seaduse rakendusala erisused kontsessioonilepingu sõlmimisel võrgustikusektori hankija poolt
    4. § 134. Seaduse rakendusala erisused kontsessioonilepingu sõlmimisel kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas
    5. § 135. Menetlusreeglite kohaldamine
    6. § 136. Kontsessioonilepingu kestus
   2. 2. jagu. Kontsessioonilepingu sõlmimise menetlus
    1. § 137. Kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse algamine ja lõppemine
    2. § 138. Riigihanke alusdokumendid kontsessioonilepingu sõlmimisel
    3. § 139. Tehnilised ja funktsionaalsed nõuded
    4. § 140. Pakkumuste hindamise kriteeriumid
    5. § 141. Kontsessioonilepingu sõlmimise menetluse kord
    6. § 142. Pakkujate ja taotlejate kvalifitseerimine
    7. § 143. Pakkumuste ja taotluste tähtajad
   3. 3. jagu. Sotsiaal- ja eriteenused
    1. § 144. Sotsiaal- ja eriteenuste kontsessioonilepingud
  10. 5. peatükk. Hankemenetlus võrgustikusektoris
   1. 1. jagu. Peatüki kohaldamine
    1. § 145. Sätete kohaldamine
    2. § 146. Tegutsemine gaasi ja soojusenergiaga seotud valdkondades
    3. § 147. Tegutsemine elektrienergiaga seotud valdkondades
    4. § 148. Tegutsemine veega seotud valdkondades
    5. § 149. Tegutsemine transporditeenustega seotud valdkondades
    6. § 150. Tegutsemine sadamate või lennuväljadega seotud valdkondades
    7. § 151. Tegutsemine postiteenustega seotud valdkondades
    8. § 152. Tegutsemine nafta ja gaasi kaevandamisega või kivisöe, põlevkivi, turba ja teiste tahkekütuste leiukohtade uurimise või neis kaevandamisega seotud valdkondades
    9. § 153. Seaduse rakendusala erisused
    10. § 154. Tegevuse otsesele konkurentsile avatuks määramine
   2. 2. jagu. Hankemenetluse erisused hankelepingute sõlmimisel ja täitmisel
    1. 1. jaotis. Hankemenetluse erisused
     1. § 155. Väljakuulutatavad hankemenetlused
     2. § 156. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus
     3. § 157. Hankemenetluse alustamine ja hankelepingu sõlmimise teate esitamise erisused võrgustikusektoris
     4. § 158. Pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste esitamise tähtajad
     5. § 159. Perioodiline eelteade
     6. § 160. Tehnilise kirjelduse esitamine regulaarsete hankelepingute korral
     7. § 161. Pakkujate ja taotlejate kõrvaldamine ning kvalifitseerimine
     8. § 162. Pakkumuse tagasilükkamine
    2. 2. jaotis. Kvalifitseerimissüsteem
     1. § 163. Kvalifitseerimissüsteemi teade
     2. § 164. Kvalifitseerimissüsteem
     3. § 165. Taotlejate teavitamine kvalifitseerimissüsteemi korral
   3. 3. jagu. Sotsiaal- ja eriteenused
    1. § 166. Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingute sõlmimise erisused võrgustikusektoris
   4. 4. jagu. Raamlepingud võrgustikusektoris
    1. § 167. Raamlepingute erisused võrgustikusektoris
  11. 6. peatükk. Hankemenetlus kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas
   1. 1. jagu. Peatüki kohaldamine
    1. § 168. Sätete kohaldamine
    2. § 169. Kaitse- ja julgeolekuvaldkonna riigihanked
    3. § 170. Seaduse rakendusala erisused kaitse- ja julgeolekuvaldkonna riigihangetes
    4. § 171. Lihtsustatud korras tellitavad teenused
   2. 2. jagu. Hankemenetluse erisused
    1. § 172. Piiratud hankemenetlus, konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus ja võistlev dialoog
    2. § 173. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus
    3. § 174. Pakkumuste ja taotluste esitamise tähtajad piiratud ning konkurentsipõhises läbirääkimistega hankemenetluses ja võistlevas dialoogis
    4. § 175. Riigihanke alusdokumendid
    5. § 176. Tehniline kirjeldus
    6. § 177. Pakkuja ja taotleja hankemenetlusest kõrvaldamine
    7. § 178. Pakkuja ja taotleja tehniline ning kutsealane pädevus
    8. § 179. Raamlepingu sõlmimise erisus kaitse- ja julgeolekuvaldkonna riigihangetes
  12. 7. peatükk. Rahandusministeeriumi ülesanded ja riigihangete register
   1. 1. jagu. Rahandusministeeriumi pädevus riigihangete valdkonnas
    1. § 180. Rahandusministeeriumi ülesanded riigihangete valdkonnas
   2. 2. jagu. Riigihangete register
    1. § 181. Riigihangete register
    2. § 182. Andmete ristkasutus
    3. § 183. Andmete edastamine Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele
    4. § 184. Statistiliste andmete edastamine Euroopa Komisjonile
  13. 8. peatükk. Vaidlustusmenetlus
   1. 1. jagu. Üldsätted
    1. § 185. Hankija tegevuse vaidlustamine
    2. § 186. Riigilõiv
    3. § 187. Vaidlustuskomisjon
    4. § 188. Taandamine
   2. 2. jagu. Vaidlustamise käik
    1. § 189. Vaidlustuse ja kahju hüvitamise taotluse esitamise tähtajad
    2. § 190. Vaidlustuse ja kahju hüvitamise taotluse esitamine
    3. § 191. Vaidlustuse muutmine ja täiendamine
    4. § 192. Vaidlustusmenetluse alustamine
    5. § 193. Riigihanke peatamine
    6. § 194. Vaidlustuse läbivaatamise korraldamine
    7. § 195. Vaidlustuse läbivaatamine
    8. § 196. Kirjalik menetlus
    9. § 197. Vaidlustusmenetluse lõppemine
    10. § 198. Vaidlustusmenetluse kulude jaotamine
    11. § 199. Lepingulise esindaja kulude väljamõistmise kord
    12. § 200. Otsuse teatavaks tegemine, jõustumine ja toime
    13. § 201. Riigihanke jätkamine
    14. § 202. Kahju hüvitamise taotlus
  14. 9. peatükk. Riiklik ja haldusjärelevalve
   1. § 203. Rahandusministeeriumi järelevalvepädevus
   2. § 204. Riikliku järelevalve erimeetmed
   3. § 205. Järelevalvemenetluse algamine ja lõppemine
   4. § 206. Järelevalvemenetlust välistavad asjaolud
   5. § 207. Järelevalveteade
   6. § 208. Rahandusministeeriumi ettekirjutus
   7. § 209. Rahandusministeeriumi kontrolliakt
   8. § 210. Rahandusministeeriumi soovitused ja juhised
   9. § 211. Rahandusministeeriumi tegevus süüteokahtluse ja korruptsioonijuhtumi korral
   10. § 212. Koostöö Euroopa Komisjoniga
  15. 10. peatükk. Vastutus
   1. § 213. Hankelepingu või raamlepingu muutmine nõudeid rikkudes
   2. § 214. Riigihanke alusdokumentides sätestatust erinevatel tingimustel lepingu sõlmimine
   3. § 215. Hankelepingu või raamlepingu sõlmimine nõutud menetlust korraldamata
   4. § 216. Menetlus
   5. § 217. Kulude hüvitamine pakkujale
   6. § 218. Kahju hüvitamine pakkuja poolt
  16. ÕIGUSAKTID
   1. Euroopa Liidu õigusaktid
   2. Eesti õigusaktid
   3. Rahvusvahelised lepingud
   4. Teiste riikide õigusaktid
  17. KOHTUPRAKTIKA
   1. Euroopa Liidu Kohus
   2. Riigikohus
   3. Ringkonnakohtud
   4. Halduskohtud
   5. Maakohtud
   6. Muud kohtud
  18. RIIGIHANGETE VAIDLUSTUSKOMISJONI PRAKTIKA
  19. HANKEASJADE JÄRELEVALVE PRAKTIKA
  20. Kirjandus
  21. Muud allikad