Riigihangete seadus

Ava otsing

Muud allikad

  • A

 1. Ametiasutused ja hallatavad asutused. Tallinn, [Link].
 2. Ametniku eetikakoodeks, [Link].
 3. Andmekaitse Inspektsioon. Avaliku teabe seaduse üldjuhend. Tallinn 2010–2016, [Link].
 4. Arhitektide Liidu 14.04.2014 teavitus „Arhitektide väidetavast üleproduktsioonist“, [Link].
 5. ATSS eelnõu (458 SE I) seletuskiri, [Link].
  • B

 6. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Bekanntmachung der Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordung) 02.02.2017, [Link].
  • C

 7. Commission Staff Working Paper. Annex to the Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC. COM (2006).
 8. Completing the Internal Market: White Paper from the Commission to the European Council (Milan, 28–29 June 1985) COM(85) 310, June 1985.
 9. Council of European Union. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on public procurement. Cluster 4: E-procurement. 6575/12. Brussels, 21.02.2012, [Link].
  • D

 10. Directorate General Internal Market and Services. Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security. Guidance Note. Field of application, [Link].
 11. Directorate General Internal Market and Services. Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security. Guidance Note. Security of Information.
 12. Directorate General Internal Market and Services. Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security. Guidance Note. Security of Supply.
  • E

 13. Eesti Akrediteerimiskeskus, [Link].
 14. Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (ETÜ 2013), [Link].
 15. EK kohtujuristi Kokotti ettepanek asjas C‑615/10, Insinööritoimisto InsTiimi Oy, ECLI:EU:C:2012:26.
 16. EK kohtujuristi Mazáki ettepanek asjas C‑337/05, Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik, ECLI:EU:C:2007:421.
 17. EK kohtujuristi Sánchez-Bordona ettepanek asjas C-124/17, Vossloh Laeis GmbH versus Stadtwerke München GmbH, ECLI:EU:C:2018:316.
 18. EL Nõukogu dokument 9185/12, Cluster 3: Reducing documentation requirements.
 19. Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv riigihangete kohta, KOM/2011/0896 lõplik – 2011/0438 (COD), [Link].
 20. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Innovatsioonihangete juhend. Tallinn 2016.
 21. EU Anti-Corruption Report. Report from the Commission to the Council and the European Parliament. COM(2014) 38 final. Brussels, 03.02.2014, [Link].
 22. EU criteria – GPP – Environment – European Commission, [Link].
 23. Euroopa Komisjon. Komisjoni talituse töödokument SEK (2011), milles käsitletakse ELi riigihankeõiguse kohaldamist ostjatevahelistele suhetele (riigiasutuste vaheline koostöö).
 24. Euroopa Komisjon. Komisjoni teatis. Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia. Brüssel 03.03.2010. KOM(2010) 2020 lõplik.
 25. Euroopa Komisjon. Roheline raamat. ELi riigihankepoliitika ajakohastamise kohta. Euroopa hanketuru tõhustamine. Brüssel 27.01.2011, KOM(2011) 15 lõplik.
 26. Euroopa Komisjon. Sotsiaalne ostmine – juhend sotsiaalsete kaalutluste arvestamiseks riigihankes, [Link].
 27. Euroopa Komisjon. Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate riigihankelepingutele juurdepääsu hõlbustavate Euroopa parimate tavade juhend, [Link].
 28. Euroopa Komisjoni 18. juuni 2004. a selgitav teatis nr CC/2004/33, [Link].
 29. Euroopa Komisjoni teatis 14.12.2007, KOM (2007) 799 lõplik. Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomiteele ning regioonide komiteele. Kommertskasutusele eelnevad hanked: Innovatsiooni kiirendamine jätkusuutlike ja kõrgekvaliteediliste avalike teenuste tagamiseks Euroopas. Brüssel, [Link] eu/invest-in-research/pdf/download_en/com_2007_799.pdf.
 30. Euroopa Komisjoni 25.10.2011 teatis KOM(2011) 682 lõplik. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, regioonide komiteele. Sotsiaalettevõtluse algatus. Sotsiaalmajanduse ja sotsiaalse innovatsiooni keskmes olevate sotsiaalettevõtete edendamisele suunatud majanduskeskkonna loomine.
 31. Euroopa Komisjoni 19. detsembri 2013. a otsusega nr C(2013) 9527 heaks kiidetud juhend, millega sätestatakse ja kiidetakse heaks suunised selliste finantskorrektsioonide kindlaksmääramiseks, mida tuleb teha ühisjuhtimise raames rahastatavate liidu kulutuste suhtes, kui ei ole järgitud riigihanke-eeskirju.
 32. Euroopa Komisjoni eksperdigrupi EXEP (The Multi-Stakeholder Expert Group on e-Procurement)alamtöörühm. Electronic Catalogues Guidelines. 2017, [Link].
 33. Euroopa Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu riigihangete direktiivi kohta, KOM(2011) 896, lõplik.
 34. Euroopa Komisjoni teatis “Innovatsioonihangete suunised”. Brüssel, 15.05.2018, C(2018) 3051 final.
 35. Euroopa Komisjoni veebileht [Link].
 36. Euroopa Komisjoni veebileht [Link].
 37. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus (2012/C 191/16), [Link].
 38. Euroopa Nõukogu 22. mai 2017. a soovitus, milles käsitletakse elukestva õppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta soovitus Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas.
 39. Euroopa Parlamendi 11.01.2013 raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv riigihangete kohta (COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD)).
 40. Euroopa Parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 01.02.2013 ettepanek A7-0030/2013 võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kontsessioonilepingute sõlmimise kohta.
 41. European Commission. Amended proposal – Regulation of the European Parliament and of the Council on the access of third-country goods and services to the Union’s internal market in public procurement and procedures supporting negotiations on access of Union goods and services to the public procurement markets of third countries. COM (2016) 34 final. Brussels, 29.01.2016.
 42. European Commission. Buying Green! A handbook on green public procurement, 3rd edition, [Link].
 43. European Commission. Commission Notice. Guidance on Innovation Procurement. 15.5.2018, C(2018) 3051 final.
 44. European Commission. DG REGIO. E-library of public procurement good practices, [Link].
 45. European Commission. Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security – Guidance Note – Defence- and security-specific exclusions, [Link].
 46. European Commission. Explanatory Note – Framework Agreements – Classic Directive, CC/2005/03_rev 1, 14.07.2005.
 47. European Commission. Green Public Procurement and the European Ecolabel. Fact sheet. Bruxelles 2008.
 48. European Commission. Guide to the Community Rules on Public Procurement of Services, [Link].
 49. European Commission Notice. Guidance on Innovation Procurement. Brussels, 15.05.2018 C (2018) 3051 final.
 50. European Commission press release. Public procurement: Commission examines discriminatory specifications in supply contracts for computers in four Member States. 13.10.2004, IP/04/1210, [Link].
 51. European Commission. Public Procurement Guidance For Practitioners – on avoiding the most common errors in projects funded by the European Structural and Investment Funds. Bruxelles 2018.
 52. European Commission. Single Market Scoreboard. Public Procurement. 2016, [Link] European Dynamics. Electronic catalogues in electronic public procurement. 2007, [Link].
 53. European Dynamics. Electronic catalogues in electronic public procurement. Standardisation Initiatives. 2007, [Link].
 54. Explanatory Note – Framework Agreements – Classic Directive, [Link].
  • G

 55. Guideline of the Public Procurement Authority on the enforcement of the prohibition on the splitting of public procurements. 2013, [Link].
  • I

 56. Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu 778 SE seletuskiri, [Link].
  • K

 57. Komisjoni 05.01.2016 rakendusmäärus (EL) nr 2016/7, millega kehtestatakse Euroopa ühtse hankedokumendi standardvorm, ELT L 3, 6.1.2016.
 58. Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Riigihangete valdkonnas kasutatavaid läbivaatamismenetlusi käsitlevate direktiivide 89/665/EMÜ ja 92/13/EMÜ (muudetud direktiiviga 2007/66/EÜ) tulemuslikkuse kohta. Brüssel, 24.1.2017 COM(2017) 28 final.
 59. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele. E-hangete strateegia. COM/2012/179.
 60. Komisjoni teatis. Keskkonnahoidlikud riigihanked. KOM(2008) 400, [Link].
 61. Komisjoni teatis nr 2016/C 450/01.
 62. Komisjoni tõlgendav teatis, milles käsitatakse ühenduse õigust lepingute sõlmimisel, mis ei ole või on ainult osaliselt reguleeritud riigihankedirektiividega (2006/C-179/02).
 63. Korruptsioonivastane strateegia aastateks 2013–2020. Koostaja Mari-Liis Sööt, [Link].
 64. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine kohalikes omavalitsustes. Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn, 09.06.2017, [Link].
 65. KorS eelnõu (49 SE I) seletuskiri.
 66. KorS muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE II) seletuskiri, [Link].
 67. KVS eelnõu (192 SE I) seletuskiri.
  • L

 68. Levinumad ökomärgised Eestis, [Link].
  • M

 69. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Tarkvara raamistik, [Link].
 70. Maksu- ja Tolliamet. Keskmise töötasu tõend ehitusettevõtetele, [Link].
 71. Muudatusettepanekute loetelu riigihangete seaduse eelnõu 204 SE II juurde, 12.04.2017, [Link].
  • N

 72. NATO Standardization Document Database, [Link].
 73. NATO – Standarization (Interoperability), [Link].
 74. NATO – Standarization (NATO Standardization Agreement), [Link].
 75. Nordic Council of Ministers. Nordic Guidelines – Green Public Procurement: How to use environmental management systems and ecolabels in EU tenders. Copenhagen 2017.
 76. Nõukogu 30.–31.05.2012 3169. istungi “Konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)” pressiteade, [Link].
  • O

 77. OECD. Fighting bid rigging in public procurement: Report on implementing the OECD Recommendation. 2016.
 78. OECD. Juhend pakkumismahhinatsioonidega võitlemiseks riigihangete läbiviimisel [daf/comp(2009)1/lõplik], [Link].
 79. OECD. Public Procurement for Innovation. Good Practices and Strategies. OECD Public Governance Reviews 2017, [Link].
 80. Olelusringi kulude arvestamine tarkvaralahenduste hankimisel. Juhendmaterjal, [Link].
  • P

 81. Preventing Corruption in Public Procurement. OECD 2016, [Link].
 82. Public Procurement for Innovation. Good Practices and Strategies. In series: OECD Public Governance Reviews 2017.
 83. PwC Euroopa komisjoni tellimusel. E-Procurement Uptake: Final Report. 2015, [Link].
  • R

 84. Rahandusministeerium. Riigihangete juhis. Tallinn 2014.
 85. Rahandusministeerium. Riigihankemaastiku kokkuvõtted, [Link].
 86. Rahandusministeeriumi 2017. aasta riigihangete järelevalve kokkuvõte. Ad hoc ja ex post järelevalve: struktuursed probleemid riigihanke-eeskirjade kohaldamisel. Mai 2018, [Link].
 87. Rahandusministeeriumi korduma kippuvad küsimused (täiendatud 27.07.2017), [Link].
 88. Rahandusministeeriumi riigihangete poliitika alamleht. Registrite arendamine, [Link].
 89. RaM 19.05.2015, nr 12.2-1/07001 lisa 1 “Riigihangete seaduse eelnõu”, [Link].
 90. RaM 2017. aasta riigihangete kokkuvõte, [Link].
 91. RaM 08.10.2014 ringkiri nr 12.2-1/12377
 92. RaM 03.03.2015 ringkiri nr 12.2-1/01415-2
 93. RaM 19.05.2015 nr 12.2-1/07001 riigihangete seaduse eelnõu kooskõlastamine
 94. RaM. E-hanke läbiviimine riigihangete registris alates 01.09.2017, abimaterjal hankijale, [Link].
 95. RaM. Hankekordade analüüs. Näited heast ja halvast hankepraktikast. Aprill 2014, [Link].
 96. RaM kontrolliakt nr 12.2-4/13, [Link].
 97. RaM. Riigihangete juhis. 2014, [Link].
 98. RaM. Riigihangete järelevalve, [Link].
 99. RaM. Riigihangete osadeks jaotamisest, [Link].
 100. RaM. Riigihankemaastiku 2016. aasta kokkuvõte, [Link].
 101. RaM vastused korduma kippuvatele küsimustele seoses RHS 2007 alusel eeldatava maksumuse määramisega, [Link].
 102. Regioonide komitee arvamus “Riigihangete pakett” (2012/C 391/09), [Link].
 103. Rektorite Nõukogu ettepanekud RHS menetlemise käigus, [Link].
 104. RHS eelnõu (450 SE I) seletuskiri, [Link].
 105. Riigi hangete seaduse elluviimise määrus ja seletuskiri seaduse eelnõu juurde. ERA.984.1.505.
 106. Riigihangete registri kasutajajuhend toetuse saajatele, kes ei ole hankijad riigihangete seaduse (RHS) tähenduses alates 22.10.2018, [Link].
 107. Riigihangete seaduse eelnõu (10 SE I) seletuskiri.
 108. Riigihangete seaduse eelnõu (816 SE I) seletuskiri.
 109. Riigihangete seaduse ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (474 SE II) seletuskiri.
 110. Riigihangete seaduse ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse 474 SE eelnõu. Märkuste ja ettepanekute tabel, [Link].
 111. Riigihangete seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (665 SE I) seletuskiri.
 112. Riigihangete seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (860 SE II) seletuskiri.
 113. Riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (113 SE I) seletuskiri.
 114. Riigihangete seaduse muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsus.
 115. Riigihangete seaduse muutmise seaduse väljatöötamise kavatsus (25.03.2019), [Link].
 116. Riigi Infosüsteemi Ameti veebileht, [Link].
 117. Riigi ja erasektori koostöö atraktiivsuse tõstmise töögrupi lepingute töörühma poolt välja töötatud ja 20.03.2015 avaldatud tarkvaraarenduse tüüplepingu versioon 1.0, p 1.1.14, [Link].
 118. Riskirühmade hõive edendamine riigihangetes. Juhendmaterjal hankijale. 2017, [Link].
 119. RK 15.06.2015 nr 6-6/15-8, lisa 1, p 5, [Link].
 120. RSanS eelnõu (632 SE I) seletuskiri.
  • S

 121. Scottish Government. Procurement Journey – Selection & Award Criteria, [Link].
 122. Seletuskiri haldusmenetluse seaduse muutmise ja rakendamise seaduse 993 SE juurde, [Link].
 123. Seletuskiri riigihangete seaduse eelnõu juurde, [Link].
 124. SIGMA Public Procurement Briefs. Procurement Tools. OECD Publishing 2011, [Link].
 125. Support of the internal market policy for growth: Feasibility study concerning the actual implementation of a joint crossborder procurement procedure by public buyers from different Member States. Euroopa Komisjoni uuring, [Link].
  • T

 126. Tarkvaraarenduse tüüpleping. Riigi ja erasektori koostöö atraktiivsuse tõstmise töögrupp 2015, [Link].
 127. Tarkvaraarenduse tüüpleping. Üldtingimused, [Link].
 128. The European Grouping of Territorial Cooperation. Euroopa Regioonide Komitee uuring, [Link].
 129. The European Platform On Life Cycle Assessment, [Link].
 130. Thematic Paper on Corruption: Corruption crimes in relation to public procurement. European Parliament. Special Committee on Organised Crime, Corruption and Money Laundering (CRIM). November 2012, [Link].
  • U

 131. UNCITRAL Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement (2014).
  • V

 132. Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil A. Allgemeine bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen. VOB/A, [Link].
  • Õ

 133. Õiguskantsleri 14.06.2016 vastus nr 6-1/160701/1602588.
 134. Õiguskantsleri 10.01.2018 soovitus nr 6-1/180043/1800156, [Link].
  • Ü

 135. ÜRO Rahvusvahelise Kaubandusõiguse Komisjoni (UNCITRAL) asjade, ehituse ja teenuste hangete mudelseadus (1994).
 136. ÜRO Rahvusvahelise Kaubandusõiguse Komisjoni (UNCITRAL) riigihangete mudelseadus (2011).

Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin