Riigihangete seadus

Ava otsing

§ 124. Hankelepingu ülesütlemine

(1) Hankijal on õigus hankeleping erakorraliselt enne tähtaega üles öelda, kui:

1)  hankelepingus on tehtud muudatusi, mis ei ole käesoleva seaduse §-s 123 sätestatu kohaselt lubatavad;

2)  hankelepingu sõlminud pakkujal esines hankelepingu sõlmimise ajal mõni käesoleva seaduse § 95 lõikes 1 sätestatud alus ja pakkuja oleks tulnud hankemenetlusest kõrvaldada või ei oleks tohtinud temaga hankelepingut sõlmida või

3)  Euroopa Kohus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 kohases menetluses tuvastanud, et riigihankes või hankelepingu sõlmimisel pole järgitud nimetatud lepingust või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2014/23/EL, 2014/24/EL või 2014/25/EL tulenevaid kohustusi.

(2) Kui hankeleping on sõlmitud nõustumuse andmisega, kuid nõustumuse saanud pakkuja ei asu sõlmitud hankelepingut hankija määratud aja jooksul täitma, võib hankija hankelepingu enne tähtaega üles öelda ja rakendada käesoleva seaduse §-s 119 sätestatud korda.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid