Riigihangete seadus

Ava otsing

§ 180. Rahandusministeeriumi ülesanded riigihangete valdkonnas

Rahandusministeerium riigihangete valdkonnas:

1) kujundab, koordineerib ja viib ellu riigihankepoliitikat ning vastutab õigusloome eest;

2) nõustab käesoleva seaduse rakendamise küsimustes, sealhulgas kooskõlastab hankija taotlusel hankija hankekorra, korraldab riigihankealaseid koolitusi, annab soovituslikke juhiseid ja suuniseid ning avaldab ajakohast oskusteavet;

3) peab elektroonilise andmekoguna riigihangete registrit;

4) kogub, töötleb ja analüüsib statistilisi andmeid ning korraldab õigusaktides ettenähtud korras andme- ja teabevahetust Euroopa Liidu Väljaannete Talituse ja Euroopa Komisjoniga;

5) teeb riigiülest koostööd välisriikide asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;

6) teeb riiklikku ja haldusjärelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide täitmise üle ning väärtegude kohtuvälist menetlust seaduses sätestatud korras ja ulatuses;

7) esitab üks kord aastas Vabariigi Valitsusele ülevaate riigihankepoliitika kujundamise, nõustamis- ja koolitustegevuse, riikliku järelevalve ja riigihangete registri tegevuse kohta;

8) täidab muid seadustest tulenevaid ülesandeid.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid