Riigihangete seadus

Ava otsing

§ 190. Vaidlustuse ja kahju hüvitamise taotluse esitamine

(1) Vaidlustus esitatakse vaidlustuskomisjonile kirjalikult ja selles peavad sisalduma järgmised andmed ja dokumendid:

1) kõigi vaidlustajale teadaolevate menetlusosaliste nimed, aadressid ja kontaktandmed;

2)  vaidlustuse ese, sealhulgas nõue ja alus;

3)  andmed vaidlustatud otsuse või riigihanke alusdokumentide kohta;

4)  vaidlustuse faktiline põhjendus;

5)  vaidlustaja valduses olevad tõendid, mis kinnitavad vaidlustaja väidetavaid asjaolusid, ja viited selle kohta, millist asjaolu millise tõendiga tõendada soovitakse;

6)  kuupäev, millal sai vaidlustaja teada vaidlustatud otsusest või riigihanke alusdokumendist;

7)  märge selle kohta, kas vaidlustaja soovib asja arutamist istungil või kirjalikus menetluses;

8)  vaidlustusele lisatud dokumentide loetelu, sealhulgas andmed riigilõivu tasumise kohta ja vajaduse korral volikiri esindusõiguse tõendamiseks.

(2) Kahju hüvitamise taotlus peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabele sisaldama ka hüvitise suurust ja selle määramise aluseks olevaid asjaolusid.

(3) Vaidlustuse eseme määravad kindlaks vaidlustuse nõue vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 4 ja vaidlustuse alus. Vaidlustuskomisjon ei või teha otsust nõude ega aluse kohta, mida ei ole vaidlustuses esitatud, ega ületada nõude piire.

(4) Vaidlustusega võib nõuda:

1)  hankija otsuse osalist või täielikku kehtetuks tunnistamist;

2)  hankija kohustamist viia riigihanke alusdokumendid õigusaktidega kooskõlla.

(5) Kahju hüvitamise taotlusega võib nõuda hankija õigusvastase otsuse või riigihanke alusdokumentide tõttu tekkinud kahju hüvitamist.

(6) Vaidlustuse aluseks on põhiliste asjaolude kogum, millega seoses nõue esitatakse.

(7) Vaidlustaja lisab vaidlustusele tema käsutuses oleva teabe riigihanke kohta, millega seoses vaidlustus esitatakse, kui vastav teave ei ole vaidlustuskomisjonile registrist või muul moel elektrooniliselt kättesaadav.

(8) Vaidlustus ja sellele lisatud dokumendid esitatakse eesti keeles.

(9) Vaidlustuskomisjon hindab hankija otsuse või riigihanke alusdokumendi õiguspärasust ainult vaidlustuse või kahju hüvitamise taotluse läbivaatamise käigus.

(10) Kui esitatud on mitu vaidlustust, milles on samad vaidlustaja ja hankija, võib vaidlustuskomisjon liita vaidlustused ühte menetlusse.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid