Riigihangete seadus

Ava otsing

Eesti õigusaktid

Seadused
 1. Advokatuuriseadus. RT I 2001, 36, 201 … RT I, 20.12.2018, 4
 2. Advokatuuriseadus. RT I 2001, 36, 201 … RT I, 19.03.2019, 51
 3. Arhiiviseadus. RT I, 21.03.2011, 1 … RT I, 13.03.2019, 33
 4. Asendustäitmise ja sunniraha seadus. RT I 2001, 50, 283 … RT I, 12.07.2014, 1
 5. Audiitortegevuse seadus. RT I 2010, 9, 41… RT I, 28.02.2019, 2
 6. Autoriõiguse seadus. RT I 1992, 49, 615 … RT I, 19.03.2019, 54
 7. Autoriõiguse seadus. RT I 1992, 49, 615 … RT I, 19.03.2019, 55
 8. Avaliku teabe seadus. RT I 2000, 92, 597 … RT I, 07.12.2018, 9
 9. Avaliku teabe seadus. RT I 2000, 92, 597 … RT I, 15.03.2019, 11
 10. Avaliku teenistuse seadus. RT I, 06.07.2012, 1 … RT I, 12.12.2018, 24
 11. Avaliku teenistuse seadus. RT I, 06.07.2012, 1 … RT I, 28.12.2017, 48
 12. Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooniga ühinemise seadus. RT II 1994, 16, 49
 13. Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus. RT I, 07.12.2018, 2
 14. Eesti Rahvusraamatukogu seadus. RT I, 09.03.2011, 4 … RT I, 13.03.2019, 40
 15. Eesti Rahvusringhäälingu seadus. RT I 2007, 10, 46 … RT I, 13.03.2014, 20
 16. Eesti Vabariigi haridusseadus. RT 1992, 12, 192 … RT I, 22.01.2018, 4
 17. Eesti Vabariigi põhiseadus. RT 1992, 26, 349 … RT I, 15.05.2015, 2
 18. Eesti Vabariigi põhiseadus. RT 1992, 26, 349 … RT I 2007, 43, 311
 19. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. RT I 2003, 64, 429
 20. Ehitusseadustik. RT I, 05.03.2015, 1 … RT I, 12.12.2018, 29
 21. Elektrituruseadus. RT I 2003, 25, 153 … RT I, 13.03.2019, 45
 22. Etendusasutuste seadus. RT 2003, 51, 353 … RT I, 20.11.2014, 13
 23. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus. RT I, 04.12.2014, 3 … RT I, 04.07.2017, 63
 24. Halduskohtumenetluse seadustik. RT I, 23.02.2011, 3 … RT I, 13.03.2019, 53
 25. Halduskohtumenetluse seadustik. RT I, 23.02.2011, 3 … RT I, 28.11.2017, 3
 26. Halduskoostöö seadus. RT I 2003, 20, 117 … RT I, 29.06.2018, 83
 27. Halduskoostöö seadus. RT I 2003, 20, 17 … RT I, 22.12.2018, 9
 28. Haldusmenetluse seadus. RT I 2001, 58, 354 … RT I, 13.03.2019, 55
 29. Haldusmenetluse seadus. RT I 2001, 58, 354 … RT I, 28.12.2017, 21
 30. Haldusmenetluse seaduse muutmise ja rakendamise seadus. RT I 2002, 61, 375
 31. Isikuandmete kaitse seadus. RT I, 04.01.2019, 11
 32. Jäätmeseadus. RT I 2004, 9, 52 … RT I, 13.03.2019, 68
 33. Jäätmeseadus. RT I 2004, 9, 52 … RT I, 12.12.2018, 40
 34. Kaitseliidu seadus. RT I, 20.03.2013, 1 … RT I, 29.06.2018, 61
 35. Karistusregistri seadus. RT I, 21.03.2011, 3 … RT I, 13.03.2019, 76
 36. Karistusseadustik. RT I 2001, 61, 364 … RT I, 13.03.2019, 77
 37. Karistusseadustik. RT I 2001, 61, 364 … RT I, 04.01.2019, 15
 38. Karistusseadustik. RT I 2001, 61, 364 … RT I, 29.06.2018, 4
 39. Kasuliku mudeli seadus. RT I 1994, 25, 407 … RT I, 19.03.2019, 57
 40. Kaubamärgiseadus. RT I 2002, 49, 308 … RT I, 19.03.2019, 48
 41. Kaugkütteseadus. RT I 2003, 25, 154 … RT I, 03.03.2017, 12
 42. Keeleseadus. RT I, 18.03.2011, 1 … RT I, 31.03.2019, 79
 43. Keeleseadus. RT I, 18.03.2011, 1 … RT I, 31.12.2015, 22
 44. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus. RT I 2005, 15, 87… RT I, 12.12.2018, 45
 45. Keskkonnaseadustiku üldosa seadus. RT I, 28.02.2011, 1 … RT I, 26.06.2018, 12
 46. Kohalike maksude seadus. RT I 1994, 68, 1169 … RT I, 07.06.2013, 5
 47. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. RT I 1993, 37, 558 … RT I, 05.02.2019, 8
 48. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. RT I 1993, 37, 558 … RT I, 29.06.2018, 18
 49. Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus. RT I 2002, 96, 565 … RT I, 04.07.2017, 99
 50. Kohtute seadus. RT I 2002, 64, 390 … RT I, 31.05.2018, 17
 51. Kollektiivlepingu seadus. RT I 1993, 20, 353… RT I, 12.06.2018, 7
 52. Konkurentsiseadus. RT I 2001, 56, 332 … RT I, 20.12.2017, 7
 53. Konkurentsiseadus. RT I 2001, 56, 332 … RT I, 13.03.2019, 92
 54. Korrakaitseseadus. RT I, 22.03.2011, 4 … RT I, 13.03.2019, 2
 55. Korrakaitseseadus. RT I, 22.03.2011, 4 … RT I, 29.06.2018, 68
 56. Korrakaitseseadus. RT I, 22.03.2011, 4 … RT I, 12.12.2018, 46
 57. Korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seadus. RT I, 13.03.2014, 4
 58. Korruptsioonivastane seadus. RT I, 29.06.2012, 1 … RT I, 13.03.2019, 96
 59. Korruptsioonivastane seadus. RT I, 29.06.2012, 1 … RT I, 17.11.2017, 29
 60. Krediidiasutuste seadus. RT I 1999, 23, 349 … RT I, 22.05.2018, 1
 61. Kriminaalmenetluse seadustik. RT I 2003, 27, 166 … RT I, 13.03.2019, 7
 62. Kriminaalmenetluse seadustik. RT I 2003, 27, 166 … RT I, 07.12.2018, 24
 63. Kriminaalmenetluse seadustik. RT I 2003, 27, 166 … RT I, 31.05.2018, 22
 64. Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus. RT I 2010, 1, 2 … RT I, 28.12.2017, 11
 65. Maagaasiseadus. RT I 2003, 21, 128 … RT I, 13.03.2019, 20
 66. Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus. RT I, 25.03.2011, 1 … RT I, 13.03.2019, 22
 67. Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus. RT I 2010, 2, 3 … RT I, 13.03.2019, 23
 68. Maksukorralduse seadus. RT I 2002, 57, 358 … RT I, 13.03.2019, 57
 69. Maksukorralduse seadus. RT I 2002, 26, 150 … RT I, 07.12.2018, 24
 70. Muuseumiseadus. RT I, 10.07.2013, 1 … RT I, 13.03.2019, 63
 71. Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus. RT I 2004, 81, 542 … RT I, 25.10.2016, 16
 72. Notariaadiseadus. RT I 2000, 104, 684 … RT I, 29.06.2018, 35
 73. Patendiseadus. RT I 1994, 25, 406 … RT I, 19.03.2019, 59
 74. Perekonnaseadus. RT I 2009, 60, 395 … RT I, 09.05.2017, 29
 75. Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus. RT I, 21.06.2014, 1 … RT I, 06.07.2018, 5
 76. Planeerimisseadus. RT I, 26.02.2015, 3 … RT I, 04.07.2017, 62
 77. Postiseadus. RT I 2006, 18, 142 … RT I, 13.03.2019, 115
 78. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus. RT I 1999, 16, 273 … RT I, 28.11.2017, 25
 79. Pühade ja tähtpäevade seadus. RT I 1998, 13, 162 … RT I, 12.06.2018, 4
 80. Rahvaraamatukogu seadus. RT I 1998, 103, 1696 … RT I, 13.03.2019, 127
 81. Rahvusvahelise sanktsiooni seadus. RT I 2010, 26, 129 … RT I, 29.06.2018, 69
 82. Ravimiseadus. RT I 2005, 2, 4 … RT I 13.03.2019, 139
 83. Relvaseadus. RT I 2001, 65, 377 … RT I, 13.03.2019, 142
 84. Riigihangete seadus. RT I, 01.07.2017, 1… RT I, 29.06.2018, 79
 85. Riigihangete seadus. RT I, 01.07.2017, 1 … RT I, 13.03.2019, 145
 86. Riigihangete seadus. RT I 2007, 15, 76… RT I, 25.10.2016, 20 (kuni 31.08.2017 kehtinud redaktsioon), kehtetuks tunnistatud RT I, 01.07.2017, 18
 87. Riigihangete seadus. RT I 2007, 15, 76 … RT III 2009, 30, 218
 88. Riigihangete seadus. RT I 2007, 15, 76 … RT I, 14.02.2012, 2
 89. Riigihangete seadus. RT I 2007, 15, 76 … 07.06.2009
 90. Riigihangete seadus. RT I 2007, 15, 76 … RT I, 25.10.2016, 20
 91. Riigihangete seadus. RT I 2000, 84, 534 … RT I 2005, 18, 105
 92. Riigihangete seadus. RT I 2000, 84, 534 … 30.04.2007
 93. Riigihangete seadus. RT I 1995, 54, 883 … RT I 2000, 84, 534
 94. Riigihangete seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus. RT I 2010, 20, 102
 95. Riigikontrolli seadus. RT I 2002, 21, 117 … RT I, 28.12.2017, 17
 96. Riigilõivuseadus. RT I, 30.12.2014, 1 … RT I, 19.03.2019, 41
 97. Riigilõivuseadus. RT I, 30.12.2014, 1 … RT I, 22.12.2018, 19
 98. Riigilõivuseadus. RT I, 30.12.2014, 1 … RT I, 29.06.2018, 40
 99. Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus. RT I 2007, 16, 77 … RT I, 13.03.2019, 150
 100. Riigivastutuse seadus. RT I 2001, 47, 260 … RT I, 17.12.2015, 76
 101. Riiklike elatusrahade seadus. RT 1993, 15, 256
 102. Riikliku pensionikindlustuse seadus. RT I 2001, 100, 648 … RT I, 03.01.2019, 2
 103. Sihtasutuste seadus. RT I 1995, 92, 1604 … RT I, 09.05.2017, 34
 104. Sotsiaalhoolekande seadus. RT I, 30.12.2015, 5 … RT I, 13.03.2019, 155
 105. Strateegilise kauba seadus. RT I, 22.12.2011, 2 … RT I, 13.03.2019, 159
 106. Tallinna Tehnikaülikooli seadus. RT I, 20.06.2014
 107. Tartu Ülikooli seadus. RT I 1995, 23, 333 … RT I, 20.12.2016, 5
 108. Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus. RT I 1997, 30, 471 … RT I, 13.03.2019, 164
 109. Toote nõuetele vastavuse seadus. RT I 2010, 31, 157 … RT I, 21.06.2017, 8
 110. Tsiviilkohtumenetluse seadustik. RT I 2005, 26, 197 … RT I, 07.12.2018, 27
 111. Tsiviilkohtumenetluse seadustik. RT I 2005, 26, 197 … RT I, 13.03.2019, 171
 112. Tsiviilkohtumenetluse seadustik. RT I 2005, 26, 197 … RT I, 19.03.2019, 22
 113. Tsiviilseadustiku üldosa seadus. RT I 2002, 35, 216 … RT I, 30.01.2018, 6
 114. Tsiviilseadustiku üldosa seadus. RT I 2002, 35, 216 … RT I, 06.12.2018, 3
 115. Turismiseadus. RT I 2000, 95, 607… RT I, 12.12.2018, 72
 116. Turvaseadus. RT I 2003, 68, 461… RT I, 04.03.2019, 19
 117. Töölepingu seadus. RT I 2009, 5, 35 … RT I, 10.01.2019, 20
 118. Töölepingu seadus. RT I 2009, 5, 35 … RT I, 26.06.2018, 3
 119. Tööstusdisaini kaitse seadus. RT I 1997, 87, 1466 … RT I, 19.03.2019, 50
 120. Töötuskindlustuse seadus. RT I 2001, 59, 359 … RT I, 04.05.2018, 6
 121. Töövõimetoetuse seadus. RT I, 13.12.2014, 1 … RT I, 13.03.2019, 185
 122. Vabariigi Valitsuse seadus. RT I 1995, 94, 1628 … RT I, 12.12.2018, 8
 123. Vabariigi Valitsuse seadus. RT I 1995, 94, 1628 … RT I, 28.12.2017, 19
 124. Vandetõlgi seadus. RT I, 23.12.2013, 1 … RT I, 07.07.2015, 19
 125. Vangistusseadus. RT I 2000, 58, 376 … RT I, 09.03.2018, 19
 126. Veeseadus. RT I 1994, 40, 655 … RT I, 22.02.2019, 32
 127. Võlaõigusseadus. RT I 2001, 81, 487 … RT I, 20.02.2019, 8
 128. Võlaõigusseadus. RT I 2001, 81, 487 … RT I, 22.03.2018, 4
 129. Võlaõigusseadus. RT I 2001, 81, 487 … RT I, 30.12.2017, 3
 130. Välismaalaste seadus. RT I 2010, 22, 108 … RT I, 13.03.2019, 197
 131. Väärteomenetluse seadustik. RT I 2002, 50, 313… RT I, 30.12.2017, 2
 132. Väärteomenetluse seadustik. RT I 2002, 50, 313 … RT I, 12.12.2018, 86
 133. Õiguskantsleri seadus. RT I 1999, 29, 406 … RT I, 28.12.2017, 1
 134. Äriseadustik. RT I 1995, 26, 355 … RT I, 28.02.2019, 10
 135. Ühistranspordiseadus. RT I, 23.03.2015, 2 … RT I, 12.12.2018, 87
 136. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadus. RT I 1999, 25, 363… RT I, 29.06.2018, 55
 137. Ülikooliseadus RT I 1995. 12, 119 … RT I, 20.12.2016, 2
Määrused
 1. Justiitsministri 19.08.2015 määrus nr 27 Konkurentsiameti põhimäärus. RT I, 27.08.2015, 1
 2. Justiitsministri 28.12.2005 määrus nr 59 “Kohtule dokumentide esitamise kord”. RT I, 23.02.2018, 3
 3. Kultuuriministri 08.07.2013 määrus nr 30 “Muuseumikogu täiendamise ja kultuuriväärtusega asja muuseumisse hoiule võtmise kord”. RT I, 10.07.2013, 68
 4. Riigihalduse ministri 09.08.2017 määrus nr 62 “Euroopa Komisjoni teate alusel Rahandusministeeriumile esitatava informatsiooni käsitlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise kord”. RT I, 15.08.2017, 4
 5. Riigihalduse ministri 09.08.2017 määrus nr 61 “Nõuded elektroonilise teabevahetuse seadmetele”. RT I, 15.08.2017, 3
 6. Riigihalduse ministri 17.07.2017 määrus nr 60 “Riigihangete vaidlustuskomisjoni põhimäärus”. RT I, 20.07.2017, 1
 7. Siseministri 17.07.2014 määrus nr 33 “Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus”. RT I, 23.07.2014, 2 ... R T I, 14.09.2018, 1
 8. Vabariigi Valitsuse 31.08.2018 määrus nr 137 “Riigihangete registri põhimäärus”. RT I, 01.09.2017, 13
 9. Vabariigi Valitsuse 23.09.2016 määrus nr 105 “Infosüsteemide andmevahetuskiht”. RT I, 27.09.2016, 4
 10. Vabariigi Valitsuse 11.04.2013 määrus nr 60 “Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus”. RT I, 12.04.2013, 4 ... RT I, 10.07.2018, 12
 11. Vabariigi Valitsuse 21.06.2012 määrus nr 46 “Tunnustatud ehitusettevõtjate ametliku nimekirja loomise, pidamise ja uuendamise ning ehitusettevõtjate nimekirja kandmise alused ja kord ning tasu määrad nimekirja kandmise ja kande uuendamise eest”. RT I, 26.06.2012, 26
 12. Vabariigi Valitsuse 22.12.2011 määrus nr 177 “Rahandusministeeriumi põhimäärus”. RT I, 09.10.2012, 4 … RT I, 04.09.2018, 9
Korraldused
 1. Peaministri 24.11.2016 korraldus nr 160 “Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad”, RT III, 29.11.2016, 2 … RT III, 16.01.2019, 5
 2. Vabariigi Valitsuse 12.10.2017 korraldus nr 282 “Vabatahtliku keskse hankija määramine valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste riigihangete korraldamiseks”. RT III, 14.10.2017, 8
 3. Vabariigi Valitsuse 12.10.2017 korraldus nr 281 “Vabatahtliku keskse hankija määramine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna riigihangetes”. RT III, 14.10.2017, 7
 4. Vabariigi Valitsuse 21.04.2017 korraldus nr 111 “Riigihangete vaidlustuskomisjoni liikmete ametikohale nimetamine”, RT III, 22.04.2017, 5
 5. Vabariigi Valitsuse 30.06.2016 korraldus nr 225 “Kohustusliku keskse hankija määramine infotehnoloogia valdkonna riigihangetes”. RT III, 05.07.2016, 11
 6. Vabariigi Valitsuse 03.10.2013 korraldus nr 429 “Korruptsioonivastase strateegia aastateks 2013–2020” ja selle rakendusplaani aastateks 2013–2017 heakskiitmine. RT III, 08.10.2013, 1
Käskkirjad
 1. Rahandusministri 23.07.2013 käskkiri nr 112 “Riigihangete ja riigiabi osakonna põhimäärus”
 2. Riigihalduse ministri 27.09.2017 käskkiri nr 1.1-4/7, [Link] (12.05.2019).

Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin