Riigihangete seadus

Ava otsing

§ 87. Tehnilise kirjelduse sisu

(1) Tehniline kirjeldus käesoleva seaduse tähenduses on hankelepingu eseme kirjeldamiseks vastavas valdkonnas tegutsevatele isikutele arusaadavat terminoloogiat ja täpsusastet kasutades hankija kehtestatud:

1) asjade või teenuste hankelepingu esemeks olevate asjade või teenuste omaduste ja neile esitatavate nõuete loetelu;

2) ehitustööde hankelepingu esemeks olevate ehitustööde omaduste ja neile esitatavate tehniliste nõuete kogum.

(2) Asjadele või teenustele esitatavate nõuete loetelu võib hõlmata muu hulgas:

1) keskkonnakaitsenõudeid;

2) kvaliteedi- ja konstruktsiooninõudeid, sealhulgas puuetega inimeste poolt kasutatavuse nõue;

3) vastavushindamisele, jõudlusele, toote kasutusomadustele, turvalisusele ja mõõtudele esitatavaid nõudeid;

4) toote nimele, mille all seda turustatakse, vastavuse nõudeid;

5) kasutatavat terminoloogiat ja sümboleid;

6) testimist ja testimismeetodeid;

7) nõudeid pakendamisele, märgistamisele ja tähistamisele ning kasutusjuhistele;

8) nõudeid tootmisprotsessile ja –tehnoloogiale asja või teenuse olelusringi mis tahes etapis;

9) vastavushindamise meetodeid.

(3) Ehitustöödele esitatavate tehniliste nõuete kogum peab kirjeldama nõudeid materjalidele, toodetele või asjadele viisil, mis võimaldab hinnata nende vastavust hankija seatud objekti kasutusotstarbega.

(4) Ehitustöödele esitatavad nõuded võivad hõlmata muu hulgas:

1) keskkonnakaitsenõudeid ja konstruktsiooninõudeid, sealhulgas puuetega inimeste ligipääsemise nõue;

2) vastavushindamist;

3) nõudeid jõudlusele, turvalisusele või mõõtudele;

4) hankija nõutud tasemel kvaliteedi tagamise meetmeid;

5) kasutatavat terminoloogiat ja sümboleid;

6) testimist ja testimismeetodeid;

7) nõudeid pakendamisele, märgistamisele ja tähistamisele ning tootmisprotsessile ja -tehnoloogiale ehitustöö olelusringi mis tahes etapis;

8) ehitise projekteerimise ja maksumusega seotud ettekirjutusi;

9) katsetamise, järelevalve ja vastuvõtmise tingimusi;

10) nõudeid kasutusjuhistele;

11) ehitamise meetodeid, tehnoloogiat ja muid tehnilisi tingimusi, mida hankija on võimeline kirjeldama ja mis seonduvad valminud ehitiste, nende materjalide või osadega.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid