Riigihangete seadus

Ava otsing

AUTORID

Mihhail Antonov töötab alates 2013. aastast Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnas juristina riigihangete järelevalve alal. Mihhaili ametiülesanneteks on lisaks riigihankejärelevalvele ka järelevalvetegevust puudutava õigusloome koordineerimine. Mihhail on koostanud RHS 9. ja 10. peatüki sätted ning vastava osa RHS seletuskirjast. Bakalaureusekraadi omandas Mihhail Tartu Ülikoolis.

Sandor Elias on advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat. Juba 2011. aastast on ta samas büroos tegelenud avaliku õiguse, sh riigihankeõiguse küsimustega, esmalt juristina ning alates 2015. aastast advokaadina kliente nõustades. Sandor on esindanud kliente riigihankevaidlustes riigihangete vaidlustuskomisjonis ja kohtutes ning nõustanud nii hankijaid kui ka pakkujaid riigihangete läbiviimisel ja neis osalemisel. Sandor omandas 2014. aastal Tartu Ülikoolis õigusteaduse magistri kraadi (cum laude).

Erki Fels töötab advokaadibüroos PwC Legal hankevaidlustega tegeleva advokaadina. Varem töötas ta Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumis. Erki Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö käsitles hankelepingu tühisuse aluseid. Erki on Rahandusministeeriumi tellimusel koostanud analüüsi palgatingimuste lubatavusest hankemenetluses. Lisaks panustab ta akadeemilisse töösse, koolitades regulaarselt Eesti suurimaid hankijad ja pakkujaid ning osaledes külalislektorina Tartu Ülikooli riigihankeõiguse loengutes.

PhD Carri Ginter on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Euroopa õiguse dotsent ja advokaadibüroo Sorainen partner. Carri kaitses doktorikraadi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas 2008. aastal, magistrikraadi EL õiguses Stockholmi Ülikoolis 2001. aastal. Bakalaureusekraadi omandas ta Concordia Ülikoolis aastal 2000.

Kadri Härginen on riigihangete valdkonnas töötanud alates 2007. aastast nii hankespetsialistina Päästeametis ja Siseministeeriumis, riigihangete poliitika kujundaja ja riigihangete seaduse muutmise seaduste autorina Rahandusministeeriumis kui ka koolitaja ja Tartu Ülikooli riigihankeõiguse külalislektorina. 2013. aastast tegutseb Kadri vaidluste lahendamisele ja riigihangete valdkonnale spetsialiseerunud advokaadina advokaadibüroos Sorainen. Kadri on teinud akadeemilist uurimistööd riigihangete alal, keskendudes bakalaureusetöös raamlepingute regulatsioonile ning magistritöös riigihankelt kõrvaldamise alustele (rõhuga kõrvaldamisele maksu ja maksete võla tõttu). Doktoriõpingute raames uurib Kadri hankija hoolsuskohustust EL riigihankeõiguses.

Evelin Karindi-Kask on töötanud Rahandusministeeriumis riigihangete spetsialistina alates 2005. aastast. Enne seda töötas ta juristina kaitseväes, kus tema üks ülesandeid oli riigihangete korraldamine. Evelin osales nii 2007. kui ka 2017. aasta riigihagete seaduse ning pea kõikide vahepealsete riigihangete seaduse muudatuste väljatöötamisel. Evelin tegeleb aktiivselt riigihangetealase koolitamise ja nõustamisega ning on üks Eesti esindajatest Euroopa Komisoni juures tegutsevas riigihangete eksperdirühmas. Õigusteaduse magistri kraadi omandas Evelin Tartu Ülikoolis.

Artur Knjazev on omandanud õigusteaduse magistri kraadi 2016. aastal Tartu Ülikoolis. Tema magistritöö teema oli “Põhjendamatult madalad pakkumused riigihankeõiguses”. Artur töötab advokaadina ja tegeleb peamiselt kohtuvaidlustega, samuti juhendab ta Tartu Ülikoolis seminare.

Tiina Kuusmann on Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna nõunik. Varem on ta töötanud Konkurentsiametis ja Riigikontrollis. 2007. aastal kaitses ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas magistritöö teemal “Euroopa Ühenduse asutamislepingu põhivabadused ja neist tulenevad põhimõtted Euroopa Ühenduse riigihankeõiguses”. Ka bakalaureusekraadi on ta omandanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Tiina sulest on ajakirjas Juridica ilmunud artikleid nii riigihangete kui ka muudel teemadel.

Kadi Laanemäe on juristina nõustanud riigihangete läbiviimist avalikus teenistuses ning tegelenud riigihankeõiguse valdkonna küsimustega erasektoris, sh advokaadibüroos töötades. Oma 2015. aastal kaitstud magistritöös uuris ta kaebeõiguse eeldusi Euroopa Liidu ja Eesti riigihankeõiguses. Õigusteaduse bakalaureuse ja magistri kraadi omandas Kadi Tartu Ülikoolis.

Kristina Laarmaa on kohtuvaidlustele, riigihangetele ja ehituse valdkondadele spetsialiseerunud vandeadvokaat ja advokaadibüroo KPMG partner. Kristina on süvendatult tegelenud riigihangete valdkonnaga alates 2006. aastast, tegutsedes lisaks advokaaditööle ka lektori ja koolitajana. Alates 2013 on Kristina võrgustiku Procurement Law Academic Network liige. Kristina omandas õigusteaduse bakalaureuse kraadi Tartu Ülikoolis ning magistrikraadi Kesk-Euroopa Ülikoolis (rahvusvaheline äriõigus).

Liisa Levandi tegutseb riigihangete ja andmekaitse valdkonnale spetsialiseerunud advokaadina advokaadibüroos PwC Legal. Ülikooli ajal läbis ta praktika nii Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnas kui ka mitmete advokaadibüroode riigihankeõiguse tiimides. Liisa on omandanud õigusteaduse bakalaureuse ja magistri kraadi Tartu Ülikoolis. 2018. aastal kaitses Liisa edukalt oma magistritöö teemal “Hankija kaalutlusõiguse teostamise piirangud kvalitatiivsete hindamise kriteeriumite kasutamisel”.

Priit Lätt on advokaadibüroo PwC Legal Eesti partner ja vandeadvokaat, kes juhib büroos intellektuaalomandi, IT, maksuvaidluste ja riigihangete valdkondi. Tema kureeritav viieliikmeline riigihangete meeskond on Eesti suurimaid valdkonnale spetsialiseerunud tiime. Priit on esindanud ja nõustanud kliente paljudes riigihangetega seotud õigusküsimustes ning ta tegutseb juba enam kui 10 aastat aktiivselt ka valdkonna koolitajana. Ta osales ainsa advokaadina avaliku ja erasektori töögrupis, mis töötas esmakordselt Eestis välja tarkvaraarenduse riigihangete soovitusliku tüüplepingu. Priit on ka lektor Tartu Ülikooli IT-õiguse täiendusõppeprogrammis IT-lepingute õppeaines.

Kadri Matteus on advokaadibüroo Cobalt advokaat. Kadri kokkupuude riigihangetega sai alguse aastal 2011 hankija juures juristina töötades. Sel ajal omandas ta ka põhjalikud praktilised teadmised riigihanke läbiviimisest. Pärast riigihankealase magistritöö kirjutamist siirdus Kadri tööle advokaadibüroosse, kus tema peamiseks vastutusvaldkonnaks on just riigihanked. Advokaadina nõustab Kadri nii hankijaid kui ka pakkujaid ja seda nii nõustamis- kui ka esindamisfunktsioonis riigihangete vaidlustuskomisjonis ja kohtutes. Peale selle on Kadri sage esineja riigihangete vallas. Kadril on ka oma riigihankeblogi, mida ta peab aadressil www.riigihankeblogi.com.

Diana Minumets on advokaadibüroo Lextal vandeadvokaat, kes on praktiseerinud riigihangete valdkonnas alates 2005. aastast. Ta on raamatu “Riigihangete õigus” (Juura 2014) kaasautor ning mitmete riigihanketeemaliste artiklite autor. Ta on ka tunnustatud hankeõiguse lektor nii avatud kui ka erasektori koolitustel. Diana omandas õigusteaduse bakalaureuse ja magistri kraadi Tartu Ülikoolis.

Ergo Pallo on riigihangetele ning vaidluste lahendamisele spetsialiseerunud advokaat. Enne advokaadiks saamist töötas ta hankejuristina Rae Vallavalitsuses. 2018. aastal kaitses Ergo Tartu Ülikoolis magistritöö teemal “Alltöövõtja avalduse alusel peatöövõtjale lepingulise makse peatamine – õiguslik olemus ehitustööde hankelepingus”. Rahvusvahelisele riigihankeõigusele keskendunud Rootsi teadusajakiri Upphandlingsrättslig Tidskrift on avaldanud Ergo artikli “Withholding payments to main contractors – an attempt by Estonia to protect subcontractors in public works contracts”.

Nele Parrest omandas õigusteaduse bakalaureuse ja magistri kraadi Tartu Ülikoolis. Tema põhiliseks uurimisteemaks on haldusõiguse üldküsimused, sh haldusmenetlusega seonduv. Sel teemal annab ta ülikoolis ka loenguid. Alates 2016. aastast on Nele Riigikohtu halduskolleegiumi liige. Varem on ta töötanud Justiitsministeeriumis ja Õiguskantsleri Kantseleis.

Dr. iur. Ivo Pilving on Riigikohtu halduskolleegiumi esimees (Riigikohtu liige alates 2011) ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna haldusõiguse dotsent. Aastal 2000 kaitses ta Saksamaal Freiburgi Ülikoolis magistritöö halduse infotoimingutest ning aastal 2006 Tartu Ülikoolis doktoritöö ehitusloa siduvusest. Ta on olnud tegev mitmete seaduseelnõude koostamisel, on seaduste kommentaaride ja käsiraamatute kaasautor ning avaldanud artikleid riigi- ja haldusõiguse valdkonnas, sh riigihankeõiguse teemadel. Ivo on kohtute haldamise nõukoja liige, EL Riiginõukogude ja Kõrgemate Halduskohtute Ühenduse (ACA) juhatuse kaasatud liige ning EL haldusõiguse uurimisvõrgustiku (ReNEUAL) liige.

Piia Raide on alates 2010. aastast töötanud advokaadi ja vandeadvokaadina ning spetsialiseerunud riigihangete valdkonnale. Enne seda praktiseeris ta Tartu Linnavalitsuses linnamajanduse osakonna juristina. Ta on 2014. aastal ilmunud raamatu “Riigihangete õigus” kaasautor ning esindanud nii pakkujaid kui ka hankijaid arvukates hankevaidlustes. Piia on nõustanud kohalikke omavalitsusi Euroopa Liidu fondidest rahastatavate infrastruktuuri uuendamise projektide läbiviimisel, sh riigihangete korraldamisel. Nii õigusteaduse bakalaureuse kui ka magistri kraadi omandas Piia Tartu Ülikoolis.

Martin Raude on kohtuvaidlustele spetsialiseerunud vandeadvokaat, kes nõustab ja esindab kliente ka riigihankealastes küsimustes. Tal on bakalaureuse- ja magistrikraad õigusteaduse erialal Tartu Ülikoolist ning ta on täiendanud ennast Salzburgi suveülikoolis. Martin töötab Ellex Raidla advokaadibüroos ning viib Tartu Ülikoolis läbi seminare. Ta on avaldanud eri väljaannetes arvukalt õigusalaseid artikleid ja osalenud ka Rahandusministeeriumi tellitud analüüside “Riigihanke eeldatava maksumuse määramine” ning “Teadus- ja arendustegevuse tellimine” koostamisel.

Erko-Andreas Roosik töötab advokaadina advokaadibüroos PwC Legal kohtuvaidluste ja riigihankeõiguse valdkonnas. Erko omandas õigusteaduse bakalaureuse ja magistri kraadi Tartu Ülikoolis ja on end täiendanud Salzburgi Ülikoolis. 2017. aastal kaitses Erko magistritöö teemal “Hankija kahjuhüvitise nõue eduka pakkumuse tagasivõtmisel”.

Mario Sõrm töötab alates 2015. aastast Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunikuna. Varem keskendus ta konkurentsiõiguse ja teenuste kaubanduse teemadele Konkurentsiametis ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Mario on Eesti esindaja Euroopa Komisjoni juures tegutsevas riigihangete eksperdirühmas. Õigusteaduse magistri kraadi (cum laude) omandas Mario Tallinna Tehnikaülikoolis.

Maarika Tork töötab alates 2009. aastast Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnas e-hangete valdkonna nõuniku ja riigihangete registri arenduste projektijuhina, kus on andnud oma panuse Eesti täielikul üleminekul e-hangetele ja mitmete uute e-hanke tööriistade kasutusele võtmisel. Enne seda tegeles Maarika riigihangete praktilise küljega nii pakkuja kui ka hankija poolel. Maarika on Eesti Vabariigi esindaja Euroopa Komisjoni juures tegutsevas e-hangete eksperdirühmas (EXEP) ning Põhja- ja Baltimaade e-riigihangete võrgustiku (NEP) liige. Maarika on omandanud inglise keele eriala Tallinna Pedagoogikaülikoolis (praegu Tallinna Ülikool) ja MBA organisatsioonikäitumise suunal Estonian Business Schoolis.

Karin Täär on riigihangetega tegelenud alates aastast 2008 nii avaliku kui ka võrgustikusektori hankija esindajana. Alates 2011. aastast on Karin AS Eleringi Eesti elektri ja gaasi süsteemihalduri jurist ja juriidilise talituse juhataja, kelle vastutusalasse kuulub muu hulgas riigihangete korraldamine. Oma töökohustuste raames on Karin muu hulgas tegelenud erinevate rahvusvaheliste piiriüleste ühishangetega ja suuremahuliste infrastruktuuriprojektidega. Õigusteaduse bakalaureuse ja magistri kraadi omandas Karin Tartu Ülikoolis, kaitstes samas ka magistritöö teemal “Hankija pädevus heastamise meetmete kontrollimiseks”.

Veiko Vaske on vandeadvokaat, kes on tegelenud riigihangete õigusega alates Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetamisest aastal 2003. Aastatel 2007–2012 oli ta riigihangete vaidlustuskomisjoni esimese koosseisu liige. Enne seda oli Veiko teenistuses Rahandusministeeriumis, kus ta tegeles riigihangete õiguse ja poliitika kujundamisega, oli riigihangete seaduse 2007 eelnõu põhikoostaja ning esindas Eesti riiki EL õigusloomeprotsessis riigihanke- ja õiguskaitsedirektiivide väljatöötamisel. Ta on olnud riigihangete õiguse õppejõud Tallinna Majanduskoolis ning õpetab ehitus- ja planeerimisõigust Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

Triin Väljaots on riigihangetele ja kohtumenetlusele spetsialiseerunud advokaat, kes on esindanud ja nõustanud kliente olulistes riigihankevaidlustes. Ta on kirjutanud mitmeid riigihanketeemalisi teadusartikleid ja juhendanud ning retsenseerinud riigihankealaseid magistritöid. Tema magistritöö teemaks oli “Põhjendamatult madal pakkumus EL ja Eesti riigihankeõiguses”.

PhD Age Värv on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna võlaõiguse dotsent. Tema teadus- ja õppetöö hõlmab kohustuste rikkumise korral kohaldatavaid õiguskaitsevahendeid ning lepinguväliseid võlasuhteid, sh kahju hüvitamise küsimusi. Ta on omandanud õigusteaduse bakalaureuse kraadi Tartu Ülikoolis, õigusteaduse magistri kraadi Kesk-Euroopa Ülikoolis ning doktorikraadi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin