Riigihangete seadus

Ava otsing

§ 181. Riigihangete register

(1) Register on riigihangete ja toetuse saaja ostude andmete töötlemiseks asutatud andmekogu, mille eesmärk on:

1)  tagada riigihanke ja toetuse saaja ostu teadete avaldamine ning riigihanke teadete edastamine Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele;

2)  kajastada vaidlustusmenetluse tulemusi;

3)  võimaldada riigihangete ja toetuse saaja ostude elektroonilist menetlemist; 

3)võimaldada riigihangete elektroonilist menetlemist;

4)tagada riigihangete statistika kogumine;

5)avaldada muud asjakohast riigihankealast informatsiooni.

(2) Registrisse kantakse:

1)  andmed riigihanke ja toetuse saaja ostu teadete kohta;

2)  andmed vaidlustusmenetluse tulemuste kohta;

3)  andmed riigihanke ja toetuse saaja ostu menetlemise kohta;

4)  elektroonilised dokumendid käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud andmete kohta;

5)  muud käesolevas seaduses ja toetuse saaja oste reguleerivates õigusaktides sätestatud andmed ning elektroonilised dokumendid.

(3) Hankija ja toetuse saaja vastutab tema poolt registrile esitatud andmete õigsuse eest.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed on avalikult kättesaadavad, kui neile ei ole seaduse alusel kehtestatud juurdepääsupiirangut.

(5) Registri vastutav töötleja on Rahandusministeerium.

(51) Registris töödeldakse andmeid riigihankel ja toetuse saaja ostu menetluses osaleva ettevõtjaga seotud füüsiliste isikute kohta, sealhulgas andmeid isiku hariduse, kutsekvalifikatsiooni, kogemuse, süüteo korras karistatuse, maksuvõla ja muu sellise kohta, mille esitamist on hankijal õigus riigihangete seaduse alusel või toetuse saajal toetuse saaja oste reguleerivate õigusaktide alusel nõuda.

(52) Registris teostatud seisundit ja lepinguta lõpetatud seisundit kandvates riigihanke andmetes, toetuse saaja ostu andmetes, vaidlustusmenetluse tulemuste andmetes ja digitaalsetes riigihangete dokumentides sisalduvaid käesoleva paragrahvi lõikes 51 nimetatud andmeid hoitakse registris 25 aastat, seejärel andmed kustutatakse. Riigihangete, toetuse saaja ostu ja vaidlustusmenetluse tulemuste andmeid ning digitaalseid riigihanke dokumente, mis käesoleva paragrahvi lõikes 51 nimetatud andmeid ei sisalda, hoitakse registris tähtajatult.

(53) Pärast kümne aasta möödumist riigihanke lõppemisest on registris asuvatele käesoleva paragrahvi lõikes 51 nimetatud andmetele juurdepääsuõigus:

1)  registri peakasutajal;

2)  riigihanke eest vastutaval isikul selle riigihanke andmetele;

3)  toetuse saaja ostu menetluse eest vastutaval isikul toetuse saaja selle ostu andmetele;

4)  pakkuja peakasutajal oma pakkumuste andmetele;

5)  muul isikul põhjendatud õigustatud huvi korral.

(6) Registri põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid