Riigihangete seadus

Ava otsing

§ 47. Ettevõtjate teavitamine hankija otsustest

(1) Hankija esitab otsuse tegemise ajal riigihankes osalevale ettevõtjale kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate järgmiste otsuste kohta:

1) ettevõtja hankemenetlusest kõrvaldamise otsus;

2) käesoleva seaduse § 97 lõike 2 alusel tehtud hankemenetlusest kõrvaldamata jätmise otsus;

3) kvalifitseerimise otsus;

4) kvalifitseerimata jätmise otsus;

5) pakkumuse tagasilükkamise otsus;

6) kõigi pakkumuste tagasilükkamise otsus;

7) käesoleva seaduse § 70 lõikes 3 nimetatud otsus;

8) dünaamilise hankesüsteemiga liitumise lubamise otsus;

9) pakkumuse vastavaks tunnistamise otsus;

10) pakkumuse edukaks tunnistamise otsus;

11) käesoleva seaduse § 30 lõikes 11 ja § 125 lõikes 9 nimetatud hankelepingu sõlmimise otsus;

12) käesoleva seaduse § 73 lõike 3 punkti 6 alusel riigihanke kehtetuks tunnistamise otsus.

(2) Riigihankes osalev ettevõtja on käesoleva paragrahvi tähenduses pakkuja, taotleja või ettevõtja, kes osales väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses, milles pakkumuse esitamine ei olnud nõutav.

(3) Hankija lisab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 12 nimetatud otsuse kohta esitatavale teatele riigihanke kehtetuks tunnistamise põhjused.

(4) Koos käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teatega esitab hankija:

1) ettevõtjale tema kõrvaldamise või kvalifitseerimata jätmise põhjused;

2) pakkujale tema pakkumuse tagasilükkamise põhjused;

3) vastavaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujale edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja(edaspidi edukas pakkuja) või pakkujate nimed ja need edukat pakkumust iseloomustavad andmed, mis andsid edukale pakkumusele eelise tema pakkumusega võrreldes.

(5) Hankija jätab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teates esitamata teabe, mille avaldamine takistaks õigusaktide täitmist, oleks vastuolus avaliku huviga, rikuks ettevõtjate ärisaladust või kahjustaks konkurentsi.

(6) Hankija võib kalduda kõrvale käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtajast, kui ta esitab ettevõtjale lõigetes 1, 3 ja 4 nimetatud teabe korraga kolme tööpäeva jooksul pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse või riigihanke lõppemise aluseks oleva otsuse tegemisest arvates eeldusel, et otsus on tehtud mitte hiljem kui kümne tööpäeva jooksul pakkumuste avamisest arvates.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid