Riigihangete seadus

Ava otsing

LÜHENDID

a - aasta
AdvS - advokatuuriseadus
Ah - ampertund
AKI - Andmekaitse Inspektsioon
alap - alapunkt
alaptk - alapeatükk
alt - alternatiiv
ArhS - arhiiviseadus
art - artikkel
ATS - avaliku teenistuse seadus
ATSS - asendustäitmise ja sunniraha seadus
AudS - audiitortegevuse seadus
AutÕS - autoriõiguse seadus
AvTS - avaliku teabe seadus
ca - circa (lad), umbes
CEN - Euroopa Standardikomitee
CENELEC - Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee
ch - chapter
CPV - ühtne riigihangete klassifikaator
EAS - etendusasutuste seadus
EAS - Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
EBRD - Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank
ed - väljaanne, trükk (ingl)
EFSF - Euroopa Finantsstabiilsuse Fond
EFTA - Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon
EFTAK - EFTA Kohus
EhS - ehitusseadustik
EIB - Euroopa Investeerimispank
EIK - Euroopa Inimõiguste Kohus
EIÕK - inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon
EK - Euroopa Kohus
EKS - erakonnaseadus
EKSS - eesti keele seletav sõnaraamat
EKTÄKS - ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus
EL - Euroopa Liit
ELL - Euroopa Liidu leping
ELPH - Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
ELT - Euroopa Liidu Teataja
ELTL - Euroopa Liidu toimimise leping
ELTS - elektrituruseadus
ELVT - Euroopa Liidu Väljaannete Talitus
ELÜPS - Eroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus
EMA - Euroopa Meditsiiniagentuur
EMAS - ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteem
EMP - Euroopa Majanduspiirkond
EMTAK - Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator
EMÜ - Euroopa Majandusühendus
ENIC/NARIC - Akadeemilise tunnustamise agentuur
EPPPL - European Procurement & Public Private Partnership Law Review
ERHS - Eesti Rahvusringhäälingu seadus
ERRS - Eesti Rahvusraamatukogu seadus
ESM - Euroopa stabiilsusmehhanism
ESPD - Euroopa ühtne hankedokument
ESS - elektroonilise side seadus
et al. - ja teised (lad)
et seq. - ja järgnevad
ETSI - Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituut
ETÜ - Ehituse töövõtulepingute üldtingimused
EUMETSAT - Euroopa Meteoroloogiasatelliitide Kasutamise Organisatsioon
EUTS - e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus
- Euroopa Ühendus
EÜK - Euroopa Üldkohus
ff - ja järgnevad (sks)
FIDIC - International Federation of Consulting Engineers (Rahvusvaheline Insenerkonsultantide Föderatsioon)
FIE - füüsilisest isikust ettevõtja
GPA - Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankeleping
HaS - Eesti Vabariigi haridusseadus
HKMS - halduskohtumenetluse seadustik
HKMS-Komm - Halduskohtumenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne
HKTS - halduskoostöö seadus
HMS - haldusmenetluse seadus
HWO - Handwerksordnung
IKS - isikuandmete kaitse seadus
IKT - info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
ILO - Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
IMI - Internal Market Information System
ingl - inglise keeles
ISO - International Organization for Standardization / Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon)
ITL - Intotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooni Liit
jj - ja järgnevad
jm - ja muud
jne - ja nii edasi
jpm - ja paljud muud
jpt - ja paljud teised
jt - ja teised
JäätS - jäätmeseadus
KaLS - Kaitseliidu seadus
KarRS - karistusregistri seadus
KarS - karistusseadustik
KarS-Komm - Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne
KAS - krediidiasutuste seadus
KasMS - kasuliku mudeli seadus
KeeleS - keeleseadus
KeHJS - keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus
KeÜS - keskkonnaseadustiku üldosa seadus
KIK - Keskkonnainvesteeringute Keskus
KKütS - kaugkütteseadus
KNS - kohanimeseadus
KOKS - kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
KOLS - kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus
KoMS - kohalike maksude seadus
komm - kommentaar
komm-d - kommentaarid
KonkS - konkurentsiseadus
koost - koostaja
KorS - korrakaitseseadus
KRAPS - kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus
KrMS - kriminaalmenetluse seadustik
KS - kohtute seadus
KutS - kutseseadus
KVS - korruptsioonivastane seadus
lad - ladina keeles
lg - lõige
ls - lause
m - määrus
MeeTS - meediateenuste seadus
MERAS - makseasutuste ja e-raha asutuste seadus
MGS - maagaasiseadus
mh - muu hulgas
MKS - maksukorralduse seadus
MSVS - märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus
MSÜS - majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
MTR - Majandustegevuse Register
MTT - majandustegevusteade
MTÜ - mittetulundusühing
MTÜS - mittetulundusühingute seadus
MuuS - muuseumiseadus
NA - News and Analysis (jaotus PPLR-s)
NACE - Euroopa Ühenduse majanduse tegevusalade klassifikaator
NATO - Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
NIB - Põhjamaade Investeerimispank
nn - niinimetatud
NotS - notariaadiseadus
nr - number
n-ö - nii-öelda
o - otsus
OECD - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon
OHSAS - Occupational Health and Safety Assessment Series (töötervishoiu ja ohutuse juhtimise süsteem)
OLG Köln - Oberlandesgericht Köln
p - punkt; lehekülg (ingl)
passim. - lad kõikjal
PatS - patendiseadus
PISTS - puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus
PKS - perekonnaseadus
PlanS - planeerimisseadus
PMK - Põllumajandusuuringute Keskus
PostiS - postiseadus
pp - leheküljed (ingl)
PPLR - Public Procurement Law Review
pr - prantsuse keeles
PRIA - Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 
PS - Eesti Vabariigi põhiseadus
PS-Komm - Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne
PSTS - Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus
ptk - peatükk
PTS - pühade ja tähtpäevade seadus
RaM - Rahandusministeerium
RaRS - rahvaraamatukogu seadus
RavS - ravimiseadus
RdtS - raudteeseadus
RERS - riiklike elatusrahade seadus
RHAD - riigihangete alusdokument
RHS - kommenteeritav riigihangete seadus
RHS 2007 - 2007. a vastu võetud riigihangete seadus
RHS 1934 - 1934. a vastu võetud riigihangete seadus
RIK - Registrite ja Infosüsteemide Keskus
RiTo - Riigikogu Toimetised
RK - Riigikohus
RKEK - Riigikohtu erikogu
RKHK - Riigikohtu halduskolleegium
RKIK - Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
RKKK - Riigikohtu kriminaalkolleegium
RKPJK - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium
RKS - riigikontrolli seadus
RKTK - Riigikohtu tsiviilkolleegium
RKÜK - Riigkohtu üldkogu
RLS - riigilõivuseadus
RMIT - Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskus
RPKS - riikliku pensionikindlustuse seadus
RSanS - rahvusvahelise sanktsiooni seadus
RSVS - riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus
RT - Riigi Teataja
RTK - Riigi Tugiteenuste Keskus
RvastS - riigivastutuse seadus
S - lehekülg (sks)
SAS - sihtasutuste seadus
sh - sealhulgas
sks - saksa keeles
sm - soome keeles
SMIT - Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus
st - see tähendab
STANAG - NATO Standardization Agreement (ingl)
StrKS - strateegilise kauba seadus
SÜS - sotsiaalseadustiku üldosa seadus
TAKS - teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus
TDKS - tööstusdisaini kaitse seadus
TkindlS - töötuskindlustuse seadus
TlnHK - Tallinna Halduskohus
TlnRK - Tallinna Ringkonnakohus
TLS - töölepinguseadus
TNVS - toote nõuetele vastavuse seadus
TRIPS - intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping
TrtHK - Tartu Halduskohus
TrtMK - Tartu Maakohus
TrtRK - Tartu Ringkonnakohus
TsMS - tsiviilkohtumenetluse seadustik
TsMS I-Komm - Tsiviilkohtumenetluse seadustik I. Kommenteeritud väljaanne
TsÜS - tsiviilseadustiku üldosa seadus
TsÜS-Komm - Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne
TTÜKS - Tallinna Tehnikaülikooli seadus
TurS - turismiseadus
TurvaS - turvaseadus
TVTS - töövõimetoetuse seadus
TõS - tõestamisseadus
TÜKS - Tartu Ülikooli seadus
UrT - Upphandlingsrättslig Tidskrift
v.a - välja arvatud
VAKO - riigihangete vaidlustuskomisjon
VangS - vangistusseadus
VeeS - veeseadus
VKE - väike- ja keskmise suurusega ettevõtja
vm - või muu(d)
VMK - Viru Maakohus
VMS - välismaalaste seadus
vms - või muud sellist, või muu seesugune
VPTS - väärtpaberituru seadus
vrd - võrdle
vt - vaata
VTMS - väärteomenetluse seadus
VTMS-Komm - Väärteomenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne
VTS - vandetõlgi seadus
VVS - Vabariigi Valitsuse seadus
VÕS - võlaõigusseadus
VÕS-Komm - Võlaõigusseadus. Kommenteeritud väljaanne
VÄSS - välissuhtlemisseadus
õiguskaitsedirektiivid - direktiivid 89/665/EMÜ ja 92/13/EMÜ, muudetud direktiiviga 2007/66/EÜ
ÕKS - õiguskantsleri seadus
ÜKS - ülikooliseadus
ÜRO - Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
ÜTS - ühistranspordiseadus
ÜVVKS - ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
WIPO - Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioon
WTO - Maailma Kaubandusorganisatsioon
YSE 1998 - Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 (Soome ehituse töövõtu üldised lepingutingimused 1998)

Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin